Last edited by Zujind
Sunday, July 12, 2020 | History

2 edition of Cynllun gwasanaethau plant Conwy = found in the catalog.

Cynllun gwasanaethau plant Conwy =

Conwy (Wales). County Borough Council.

Cynllun gwasanaethau plant Conwy =

Conwy children"s services plan.

by Conwy (Wales). County Borough Council.

  • 0 Want to read
  • 15 Currently reading

Published by Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy = Conwy County Borough Council in Conwy .
Written in English


Edition Notes

Welsh and English text.

Other titlesConwy children"s services plan.
The Physical Object
Pagination76,76p.
Number of Pages7676
ID Numbers
Open LibraryOL17332356M

Gwnaethom gynnal arolygiad ym mis Gorffennaf er mwyn edrych ar ansawdd ac effeithiolrwydd gwasanaethau plant. Gwnaeth yr arolygiad hwn edrych ar sut y mae plant a theuluoedd yn cael mynediad at wasanaethau help, gofal a chymorth a pha mor dda y darperir gofal a chymorth er mwyn diwallu eu hanghenion a chadw plant yn ddiogel. Cyngor Sir Conwy yn lansio cynllun peilot a fydd yn ei gwneud hi'n fwy hwylus i bobl fyddar y sir gael mynediad i wasanaethau.

Gwasanaethau Addysg Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY County Borough Council Coed Pella, Colwyn Bay LL29 7AZ MAE’R LLYTHYR HWN AR GAEL MEWN YSGRIFEN FWY OS OES ANGEN Annwyl Ymgeisydd, Diolch i chi am holi am y swydd wag hon. Ynglŷn â’r cais, hoffwn dynnu eich sylw at rai pethau pwysig ynglŷn â’r broses. Y Cabinet 18/02/ y.h. Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH Timecode Agenda Related Documents.

Mae cyfle wedi codi am ddwy swydd gweithiwr cymdeithasol parhaol yn adran Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Conwy. Mae'r swyddi o fewn y Tîm Diogelu a Chyfreithiol. Mae’r tîm yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau i blant sydd angen gofal a chefnogaeth, plant sydd angen eu hamddiffyn, Plant Dan Ofal a phlant sy'n agored i Achosion Cyfreithiol. gwasanaethau llyfrgell newydd, gan geisio sicrhau y gall y gwasanaeth gyflawni’r Cynllun Presgripsiwn Llyfrau % y plant sy’n meddwl bod y llyfrgell yn eu helpu i ddysgu a chael gwybod pethau: 90% =9/13 60% 94% 97% e) % yr oedolion sy’n credu bod .


Share this book
You might also like
Music in everyday life

Music in everyday life

Christinas Fantasy

Christinas Fantasy

Rare plants

Rare plants

Concrete in the garden.

Concrete in the garden.

From Philo to Origen

From Philo to Origen

International law and the use of force

International law and the use of force

debate in the House of Commons on Wednesday, February 27, 1771 on the bill to repeal a clause in the Act for quieting the possession of the subject, commonly called the Nullum Tempus Act.

debate in the House of Commons on Wednesday, February 27, 1771 on the bill to repeal a clause in the Act for quieting the possession of the subject, commonly called the Nullum Tempus Act.

U.S. facilities and programs for children with severe mental illnesses

U.S. facilities and programs for children with severe mental illnesses

Behaviour Therapy Nursing

Behaviour Therapy Nursing

Adrastus of Phrygia and other poems, with the Hippolytus of Euripdes

Adrastus of Phrygia and other poems, with the Hippolytus of Euripdes

Workers compensation

Workers compensation

Vengeance of the dancing gods

Vengeance of the dancing gods

West Midland Group handlist

West Midland Group handlist

Geometric dimensioning and tolerancing

Geometric dimensioning and tolerancing

Young people and illegal drugs, 1989-1995

Young people and illegal drugs, 1989-1995

Collector through the centuries

Collector through the centuries

Cynllun gwasanaethau plant Conwy = by Conwy (Wales). County Borough Council. Download PDF EPUB FB2

Gwasanaethau Addysg Conwy Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Rhagfyr 5ed, 2 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Conwy 1. Dyma weledigaeth, nod ac amcanion yr awdurdod lleol ar gyfer addysg cyfrwng balchder plant a phobl ifanc y sir yn y Gymraeg, ei threftadaeth a’i diwylliant.

Ar ran partneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Conwy a Sir Ddinbych, rwy’n falch o gyhoeddi’r Cynllun Lles Lleol hwn ar gyfer ein dwy sir. Mae’n ffrwyth gwaith a ddechreuodd yn Ebrillac mae’n cynrychioli ein casgliadau o’r hyn a deimlwn yw’r prif feysydd lle mae angen neu her.

Gwasanaethau Addysg Conwy Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cynllun Drafft. 2 plant ar draws y ffin, oherwydd y colliant iysgolion Cymraeg Conwy. • M ae g an Sir Conwy ddyletswydd i gydymffurfio â dymuniad rhieni pan na fo rhif derbyn ysgol wedi’i gyrraedd.

Mae cam cyntaf yn natblygiad y Cynllun Llesiant yn cynnwys aelodau o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn cydweithio ar ddatblygu’r Asesiad Llesiant ar gyfer yr ardal, syddl i'w weld ar-lein yma.

Rydym wedi defnyddio’r dull ar y cyd. Adroddiad Blynyddol Cynllun y Trydydd Sector 6 Galluogi Plant i Chwarae’n Well – Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy – Datblygu a Darparu Blychau Chwarae Creodd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy brosiect newydd o’r enw Blychau Chwarae, mewn perthynas â Thîm Datblygu Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

gwasanaethau sy'n gwneud Sir Conwy mor arbennig. Bydd angen i bawb groesawu newid, ac yn lwcus, mae gan gymunedau ledled Sir Conwy hanes o wneud hynny.

Rydym wedi cadw'r cynllun mor fyr â phosibl er mwyn i ni anfon neges glir am y meysydd blaenoriaeth, ond mae cynlluniau mwy manwl sydd yn ategu pob maes ar gael, ac mae modd i.

O dan y cynllun Pan fydda i’n barod, cynigir y bydd dyletswydd parhaus ar yr awdurdod lleol cyfrifol i gefnogi plant "cymwys" i aros gyda'u gofalwr/gofalwyr maeth y tu hwnt i 18 oed, os yw'r person ifanc wedi gofyn am y cymorth hwn.

Mae'n cydnabod nad yw pob person ifanc. Cynnig Gofal Plant yn ymestyn ar draws Conwy. Bydd y Cynnig 30 Awr o Ofal Blant i Gymru yn cael ei ymestyn ar draws sir Conwy o fis Ionawr Gellir cyflwyno ceisiadau yn awr ar gyfer plant sydd wedi’u geni rhwng 01/09/ a 31/12/ Croeso i ASDinfoWales, y wefan genedlaethol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd (ASA).

Ceir wybodaeth yma am Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistiaeth (gan gynnwys awtistiaeth a Syndrom Asperger), gwasanaethau, cyfleon hyfforddiant a diweddariad ar weithrediad Cynllun Gweithredu Strategol Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd Cymru.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy SWYDDOG CYFRIFOL: DR LOWRI BROWN, PENNAETH GWASANAETHAU ADDYSG PARATOWYD GAN WASANAETH GWYBODAETH I DEULUOEDD CONWY - Canolfan Lôn Hen Ysgol, Church Walks, Llandudno.

LL30 2HL. Ffôn: Bydd mwy o gynghorau yn dod yn rhan o gynllun treialu gofal plant am ddim y llywodraeth ymhen tri mis. Mae'r cynnig o 30 awr o ofal am ddim i blant rhwng tair a phedair oed wedi ei gyflwyno hyd. Cynllun tocyn teithio i’r ysgol yn rhatach. Pan fo seddau sbâr ar gael ar fws ysgol, gall y rhain gael eu gwerthu i rieni ar gyfer plant nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim.

Teithio rhatach yw’r enw ar hyn. Dogfennau ategol. Polisi Cludiant Cartref Ysgol yn weithredol o 1 Medi (PDF, Kb). Gwasanaethau Lleol (BGLl) Conwy a Sir Ddinbych ym mis Chwefror Adolygodd y sesiwn hwyluso arferion gwaith er mwyn y Cynllun Plant a Phobl Ifanc, y Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a'r Cynllun Partneriaeth Diogelwch Cymunedol prosiectau Partneriaeth Wledig Conwy a Bwrdd Lleol Diogelu Plant Conwy a Sir Ddinbych.

Mae gan. Hamdden, Gwasanaethau Ieuenctid, Chwarae; Gadael Gofal; Cyfrannodd pobl ifanc at greu Cynllun Rhianta Corfforaethol sy’n gyfeillgar i blant. Cynhyrchwyd dau fersiwn, un am blynedd ac un arall ar gyfer 10+ o flynyddoedd.

Rhannwyd y cynlluniau hyn gyda phobl ifanc. Yma, cewch wybodaeth am y gwasanaethau iechyd lleol ar draws Gogledd Cymru. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys Meddygfeydd Meddygon Teulu, Optegwyr, Unedau Mân Anafiadau a.

Adroddwyd y mater hwn yn ffurfiol i Bwyllgor Craffu Cwsmeriaid Conwy ar 25/9/14, ar ôl ymgynghori ag Aelod Cabinet y portffolio Diogelu Plant a Theuluoedd, a oedd yn cefnogi’r camau sy’n cael eu cymryd.

Dangosodd chwarter olaf y flwyddyn bod y cynllun gweithredu wedi cael effaith, gyda gwelliant o 11% ar berfformiad diwedd y flwyddyn. amddiffyn plant. Pob cyngor a Phenaethiaid eu Gwasanaethau Plant. Fe gaiff gwybodaeth ei rhannu i helpu cynghorau i wneud cynlluniau a chyflenwi gwasanaethau.

Mae angen mynd i’r afael â secstio a bwlio ar-lein. Cynghorau. Bwrdd Diogelu Rhanbarthol. Fe fyddwn ni’n dod i wybod beth sy’n digwydd a beth arall sydd angen ei wneud. Ymholiadau Cyffredinol ynglŷn â Gwasanaethau Oedolion: Ymholiadau Cyffredinol ynglŷn â Gwasanaethau Plant: E-bost: [email protected] Drwy'r cynllun peilot hwn, rydym yn gobeithio helpu'r teuluoedd hynny i osgoi ‘newyn gwyliau’ yn ystod gwyliau'r haf - gan fynd i'r afael â'r anghydbwysedd o ran y gallu i gael bwyd, anghydraddoldeb iechyd ac ynysu cymdeithasol sy'n cael effaith anghymesur ar blant sy'n byw mewn tlodi.” Bydd y cynllun peilot yn rhedeg trwy'r gwyliau haf.

Llunio gwasanaethau Oedolion Mae cynllun ‘Un Conwy’ y Bwrdd Strategol Lleol ar gyfer yn disgwyl, erbyni nifer y bobl dros 65 oed gynyddu o 30% a nifer y bobl dros 85 oed o 60%.

Nid yw Conwy wedi datblygu strategaeth gomisiynu sy’n ystyried hyn eto, er. atal gordewdra ymhlith plant gwasanaethau cymorth gwell i deuluoedd. Y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol sy’n arwain y gwaith hwn, gyda’r Grŵp Trawsnewid Plant. Fe fyddwn ni’n ysgrifennu Cynllun Plant a Phobl Ifanc tair blynedd Gogledd Cymru ar gyfer Pobl hŷn Rydyn ni eisiau.Gael mwy o wybodaeth lles yn Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno.Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd ar gyfer y flwyddyn /13 yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a meysydd i’w gwella yn y dyfodol Crynodeb Mae cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol bellach yn y .